08. 12. 2015.

Sastanak radnih skupina Prometnice, Urbano inženjerstvo i Stručno usavršavanje nastavnika održan je 7. i 8. prosinca 2015. godine na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Sastanak je započeo kratkim pozdravima projektne koordinatorice na GF Rijeka izv.prof.dr.sc. Aleksandre Deluka Tibljaš koja je okupljenima istaknula specifične ciljeve i organizaciju provedbe projekta, te predstavila sudionike sastanka – članove radnih skupina. Ukazala je na očekivane ciljeve rada radnih skupina.


Članovi RS na sastanku u Rijeci

Sastanak je nastavljen izlaganjem o HKO te pojmovima standarda kvalifikacija i standarda zanimanja mr.sc. Slavka Petrinšaka. U svom izlaganju upoznao je sudionike sastanka sa konceptom, strukturom i registrom HKO, te sa značenjem pojmova standard kvalifikacije i standard zanimanja. Podloge za izradu standarda kvalifikacije prezentirala je izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković. Četvero studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci, koji su sudjelovali u programu stručnih praksi, izložili su svoja iskustva nakon obavljene stručne prakse, ukazavši na dobrobiti praktične primjene teorijskog znanja stečenog na fakultetu u konkretnim poslovima u struci. Nakon studentskih izlaganja izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković prikazala je rezultate anketiranja studenata i poslodavaca provedenog nakon obavljanja stručne prakse na sva četiri građevinska fakulteta.

Rad je nastavljen po radnim skupinama. Članovi RS Prometnice i Urbano inženjerstvo definirali su skupove ishoda učenja za smjerove Prometnice i Urbano inženjerstvo na diplomskom studiju, uz određivanje obujma pojedinog skupa ishoda učenja i obavezan odnosno izborni status skupa ishoda.


Radionica RS Prometnice


Radionica RS Urbano inženjerstvo

RS Stručno usavršavanje nastavnika detaljnije je razradila plan edukacija za stručno usavršavanje nastavnika na fakultetima uključenima u projekt, definiravši ulazne parametre za svaku pojedinu edukaciju (broj polaznika, broj sati edukacije, broj edukacija).Radionica RS Usavršavanje nastavnika


Zajednička diskusija članova RS sa voditeljicom projekta

Projektna koordinatorica na GF Rijeka izv.prof.dr.sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš ukratko je iznijela zaključke dvodnevnog sastanka RS Prometnice, Urbano inženjerstvo i Stručno usavršavanje nastavnika. U kratkoj diskusiji projektna koordinatorica, voditeljica projekta i članovi RS razjasnili su nedoumice oko načina formiranja skupova ishoda učenja i su dane su smjernice za daljnji rad radnih skupina.


Pripremila:
Ivana Pranjić, mag.ing.aedif.